privacyverklaring & avg

InCtrl & AVG

Lees hier ons protocol inzake de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

Mijnportfolio.nl

Persoonsgegevens, privacy en auteursrechten

Het gebruik van de online ePortfolio-omgeving kan de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. InCtrl fungeert daarbij als bewerker zoals bedoeld in artikel 1 onder de van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal alle daaruit voortvloeiende verplichtingen naleven.

Afnemer geeft uitdrukkelijk toestemming aan InCtrl de door haar verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die InCtrl aanlegt in het kader van haar dienstverlening aan afnemer. Deze gegevens van afnemer, haar gebruikers, deelnemers en op enige ander wijze verkregen persoonsgegevens, worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-) wetgeving opgeslagen en beheerd; deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor InCtrl in gevallen dat dit nodig is voor een goede nakoming van haar verplichtingen van levering. Deze gegevens worden nooit in enige wijze, noch individueel, noch geaggregeerd, aan derden verstrekt, tenzij InCtrl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Copyright en andere auteursrechtelijke beperkingen op beeldmateriaal, teksten, conceptuele of functionele werking of anderszins worden door beide partijen wederzijds in acht genomen.

Aansprakelijkheid en geheimhouding

Gedurende en na beëindiging van een opdracht of overeenkomst zullen afnemer en InCtrl vertrouwelijk (blijven) omgaan met al hetgeen partijen als vertrouwelijke gegevens ter kennis is gekomen en deze gegevens, omvattende maar niet gelimiteerd tot medisch vertrouwelijke gegevens, niet verstrekken aan derden, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst, dan wel anderszins redelijkerwijs noodzakelijk is.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld danwel als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien InCtrl op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is om vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter of aangewezen derden te verstrekken en zij zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is zij gerechtigd om medewerking te verlenen aan een dergelijk verzoek. Alsdan kan InCtrl niet worden gehouden om de schade te vergoeden die voortvloeit uit haar medewerking en is afnemer evenmin gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. Iedere vorm van (buiten-)contractuele aansprakelijkheid van InCtrl, op grond van een aan Leverancier toe te rekenen fout in de uitvoering van de Overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat gelijk staat aan de tot dan toe door afnemer aan InCtrl gedane vergoeding. Indirecte schade, immateriële schade en/of gevolgschade is van vergoeding uitgesloten. Enige uitzondering op voorgaande paragraaf vormen claims of schade als gevolg van het verwijtbaar schenden van de geheimhouding door InCtrl, wanneer aantoonbaar door toedoen van InCtrl deze schade is ontstaan. Alsdan kunnen deze claims of schade verhaald worden op InCtrl.

Indien de schade is ontstaan als gevolg van het feit dat afnemer onjuiste informatie heeft verstrekt of een onvolledige voorstelling van zaken heeft gegeven, danwel op enige andere wijze een gevolg is van het handelen of nalaten van afnemer, is iedere vorm van aansprakelijkheid van InCtrl uitgesloten. Afnemer is gehouden om meldingen onverwijld te melden bij InCtrl. Zonder (fout-)meldingen worden claims niet in behandeling genomen en kunnen leiden tot verval van het recht op vergoeding in de zin van dit artikel.

InCtrl2017©


 
Thriantschool EmmenStartwijzer Friese WoudenMargaretha HardenbergschoolImpuls OldenzaalW.A. van Lieflandschool GroningenParaginBOVVCvitesGemeente VeendamOnderwijsgroep BuitengewoonGemeente StadskanaalDe BolsterNedap healthcareat.groepROC van TwenteWerkplein AbilityGemeente GroningenDe MeentschoolMeidoornschoolHet MetrumAfeer WinschotenPJF MytylschoolLeerwerkloket TwenteWPDA AssenNoordelijk OnderwijsgildeGemeente MeppelWerkplein FivelingoGemeente Borger-OdoornGemeente HoogeveenHibaGemeente LosserGemeente EnschedeGemeente Oldenzaal
Thriantschool EmmenStartwijzer Friese WoudenMargaretha HardenbergschoolImpuls OldenzaalW.A. van Lieflandschool GroningenParaginBOVVCvitesGemeente VeendamOnderwijsgroep BuitengewoonGemeente StadskanaalDe BolsterNedap healthcareat.groepROC van TwenteWerkplein AbilityGemeente GroningenDe MeentschoolMeidoornschoolHet MetrumAfeer WinschotenPJF MytylschoolLeerwerkloket TwenteWPDA AssenNoordelijk OnderwijsgildeGemeente MeppelWerkplein FivelingoGemeente Borger-OdoornGemeente HoogeveenHibaGemeente LosserGemeente EnschedeGemeente Oldenzaal